Viaggio a Tokyo
di Yasujiro Ozu

con
So Yamamura, Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kuniko Miyake

Giappone 1953

in programmazione dal 27 agosto 2015
versione originale sottotitolata

orario spettacoli
16.00 – 18.30 – 21.00